نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
الیاف شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها سازه صنعت پژوهش پلیمر
نمد الیاف شـیشـه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها رهیاب کیفیت و فناوری
الیاف شیشه خرد شده افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها مجتمع کارخانجات ساینا دلیجان
الیاف شیشه بافت حصیری افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها مجتمع کارخانجات ساینا دلیجان
مت سوزنی افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها > آمیزه های قالبگیری
کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی
مجتمع کارخانجات ساینا دلیجان
الیاف شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها راستین رزین باهر
الیاف شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها پیشرو مبتکر پیوند
الیاف شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها ایرانیان ایستا پلیمر شریف
الیاف خرد شده شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها شیمی افسون