نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
گرافن اکساید تک لایه نانو مواد > گرافن اکساید پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
کامپوزیت ها
لاستیک ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
کاربردهای عملی گرافن نانو مواد > گرافن اکساید پلاستیک ها
پوشش ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
گرافن قوی ترین ماده در جهان نانو مواد > گرافن اکساید پلاستیک ها
پوشش ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
نحوه تهیه فیلم گرافن اکساید نانو مواد > گرافن اکساید پلاستیک ها
پوشش ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
گرافن اکساید تک لایه - حلال آلی نانو مواد > گرافن اکساید پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
کامپوزیت ها
لاستیک ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
پودر گرافن اکساید نانو مواد > گرافن اکساید پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
کامپوزیت ها
لاستیک ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
گرافن اکساید تک لایه - حلال آب نانو مواد > گرافن اکساید پوشش ها > آب پایه GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز