نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
معرفی پایدارکننده ها و نرم کننده های صنعت پی وی سی شرکت آدکا افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
پلاستیک ها ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
نگاه کلی به افزودنی های پلیمری شرکت کلارینت افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پوشش ها
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > تولید الیاف
چسب ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری فوم
کامپوزیت ها
پلاستیک ها > کستینگ
پلاستیک ها > کلندرینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
افزودنی های پلیمری شرکت کلارینت جهت استفاده در صنایع فیلم و بسته بندی افزودنی > پایدار کننده های حرارتی پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > کستینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
معرفی پایدارکننده فرآیندی ADDWORKS LXR 568 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
افزودنی های پلیمری شرکت کلارینت جهت استفاده در صنایع خودرو افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
TP-142V افزودنی > پایدار کننده های حرارتی ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
TP-141V افزودنی > پایدار کننده های حرارتی ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
RUP-190TV EX افزودنی > پایدار کننده های حرارتی ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
SC-308T EX افزودنی > پایدار کننده های حرارتی پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > پزشکی/غذایی/دارویی
پلاستیک ها > کلندرینگ
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
RX-269T EX افزودنی > پایدار کننده های حرارتی پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
RX-267T EX افزودنی > پایدار کننده های حرارتی پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Tinuvin® B 75 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Irgafos® 126 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Irgafos® 168 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Irganox® B 561 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران