نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tinuvin® 249 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > صنعتی BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
ADK STAB LA-77 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > کلندرینگ
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
ADK STAB LA-94 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > تولید الیاف
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Tinuvin® 152 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin® 144 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin® 123 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin® 5060 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها > حلال پایه
پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin® 5100 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin™ 622 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin™ 783 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin™ 123-DW افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی چسب ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin® 292 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Hostavin® 3225 Dispersion افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin® 3070 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin® 3063 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی