نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
GENIOSIL® XL 10 افزودنی > جاذب رطوبت چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Loxanol® DPN افزودنی > جاذب رطوبت پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Polyglykol® 600 حلال ها > گلایکولی و گلایکول اتر > اتیلن گلایکول
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت هوپاد
مونو پروپیلن گلایکول حلال ها > گلایکولی و گلایکول اتر > پروپیلن گلایکول
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > ضد یخ
پلاستیک ها آریان کیمیا آسیا
Polyglykol 800 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 600 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 400 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 300 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 2000 S افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Genapol® G-260 افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 200 USP افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 1000 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglycol 1500 S افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
PEG 800 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
PEG 400 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد