نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
TEGO® VariPlus LK رزین تراکمی کتون-آلدئید، محصولی از Evonik رزین > هیدروکربن ها پوشش ها > حلال پایه Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
بایندرهای TEGO مورد استفاده در پوشش ها، رنگ ها و جوهرهای چاپ و راهنمای فرمولاسیون آن ها رزین > پلی استرها
رزین > هیدروکربن ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
NOVARES LA 700 رزین > هیدروکربن ها چسب ها > آب پایه
پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Rutgers Germany
کیان رزین
NOVARES C 10 رزین > هیدروکربن ها چسب ها > آب پایه
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Rutgers Germany
کیان رزین
NOVARES TK 100 رزین > هیدروکربن ها پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Rutgers Germany
کیان رزین
NOVARES TT 100 رزین > هیدروکربن ها پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Rutgers Germany
کیان رزین
Novares® C 100 رزین > هیدروکربن ها پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Rutgers Germany
کیان رزین
Novares® C 120 رزین > هیدروکربن ها پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Rutgers Germany
کیان رزین
Novares® C 130 رزین > هیدروکربن ها پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
Rutgers Germany
کیان رزین
Novares® C 140 رزین > هیدروکربن ها پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
Rutgers Germany
کیان رزین
Novares® C 150 رزین > هیدروکربن ها پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > گراور
Rutgers Germany
کیان رزین
Novares® C 160 رزین > هیدروکربن ها پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
Rutgers Germany
کیان رزین
Novares® C 30 رزین > هیدروکربن ها پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Rutgers Germany
کیان رزین
Novares® C 70 رزین > هیدروکربن ها پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Rutgers Germany
کیان رزین
Novares® C 80 رزین > هیدروکربن ها پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Rutgers Germany
کیان رزین
صفحه 1 از 5 (72 مورد)