نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Desmodur® 44 V 70 L مونومر > ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® CD-L مونومر > ایزوسیانات ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® CD-S مونومر > ایزوسیانات ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® E 2200/76 مونومر > ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® H مونومر > ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® LS 2424 مونومر > ایزوسیانات ها
رزین > پلی یورتان ها > پلی ایزوسیانات
پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® T 65 N مونومر > ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® PC-N مونومر > ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® PF مونومر > ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® XP 2763 مونومر > ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Mondur® MB Molten مونومر > ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Mondur® ML مونومر > ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Mondur® MLQ مونومر > ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Mondur® TDS مونومر > ایزوسیانات ها پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® VP.PU 10WB94 مونومر > ایزوسیانات ها پلاستیک ها > قالبگیری فوم
لاستیک ها
Covestro
کووسترو ایران
صفحه 1 از 2 (30 مورد)