نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
JSB – MR101 -X 75 رزین > رزین های مالئیک پوشش ها جهان شیمی بسپار