نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
رزین آلکید AMT605– W50 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AMT604 – W55 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AMT603 – W60 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AMT602 – X60 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AMT601 – X60 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید BAM 207 WS-55 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
بنیان کالا شیمی
Alkydal F 48 TB/X رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Covestro
کووسترو ایران
Alkydal S 51 K 60 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Covestro
کووسترو ایران
Alkydal® VP LS 2843 BA/X رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
P-1077-M-55 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
پارس پامچال
دریا تامین تجهیز
P-1084-MX-60 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
پارس پامچال
دریا تامین تجهیز
JSB – MO502-M55 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها جهان شیمی بسپار
JSB – MO501-MX60 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها جهان شیمی بسپار
REEFALKYD, AM-257 W 55 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها > صنعتی شرکت ریف ایران
REEFALKYD, AM-256 XY 60 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها شرکت ریف ایران
صفحه 1 از 2 (21 مورد)