نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
TEGO® Solve 55 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش ، ایوانیک ایران
Tegosoft® PSE 141 G افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Cosmo PGA افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Cosmo C 100 افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Solve 61 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Smooth افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Natural Betaine افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Care SE 121 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Care PBS 6 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Skinmimics® افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
SK-influx V افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
SK-influx افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Lactil® افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Isolan® IS افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Hyacare® 50 افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران