نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Polyglykol® 600 PU افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات
حلال ها > گلایکولی و گلایکول اتر
افزودنی > روان کننده > واکس پلی اتیلنی
پوشش ها
پلاستیک ها > تولید الیاف
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت هوپاد
DOA افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پلاستیک ها کیان رزین
Dehysol® DOA افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران
راکاسافت KVL-100 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پوشش ها راک شیمی
راکا سافت RID-54% افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پوشش ها راک شیمی
راکاواکس MUPE-100 افزودنی > پرکننده ها
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات
پلاستیک ها
پوشش ها > صنعتی
راک شیمی
راکاسافت RIA افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پوشش ها راک شیمی
راکاسافت RSK افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات
پوشش ها راک شیمی
راکاسافت RIECO-5127 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پوشش ها راک شیمی
Rockasoft TTH افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پوشش ها راک شیمی
راکاسافت PE-65 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پوشش ها راک شیمی
راکاسافت PEC-40 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پوشش ها راک شیمی
راکاسافت RCY افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پوشش ها راک شیمی
مونو اتیلن گلایکول مونومر > دی اُل ها
افزودنی > ضد یخ
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات
حلال ها > گلایکولی و گلایکول اتر
پوشش ها
چسب ها
پتروشیمی شازند(اراک)
کانگورو
دی اُکتیل آدیپات ( DOA ) افزودنی > روغن ها
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات
پلاستیک ها بازرگانی کوثر
صفحه 1 از 2 (21 مورد)