نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tego® SML 20 افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® SMO 80 V افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® SMS 60 افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tagat® CH 40 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > حل کننده > مشتقات روغن کرچک
Evonik
ایوانیک ایران
Tagat® O 2 V افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Wipe Lux افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Wipe Flex افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Wipe DE PF افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Emulprot افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care PS افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care LTP افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care CG 90 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care 450 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care 215 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol S 20 P افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران