نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
معرفی محصولات Dynasylan رزین > سیلیکونی > با عامل متوکسی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
Evonik > Dynasylan
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
VPS SIVO 280 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران
VPS SIVO 260 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران
Dynasylan® 6598 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Dynasylan® 6498 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Dynasylan® VTMOEO افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Dynasylan® VTMO افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Dynasylan® VTEO افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Dynasylan® TRIAMO افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پلاستیک ها > کستینگ
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Dynasylan® SIVO 210 افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
کامپوزیت ها
پلاستیک ها > کستینگ
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Dynasylan® SIVO 202 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Dynasylan® MTMO افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Dynasylan® MEMO افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
پوشش ها
پلاستیک ها > تولید الیاف
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
کامپوزیت ها
پلاستیک ها > کستینگ
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Dynasylan® HYDROSIL 1151 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
کامپوزیت ها
پلاستیک ها > کستینگ
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
Dynasylan® HYDROSIL 2926 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی پلاستیک ها > تولید الیاف
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها