نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Troythix® Anti-Sag4 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > ارگانو واکس پوشش ها > حلال پایه Troy
کالاکار
Troythix® XYZ افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > ارگانو واکس پوشش ها > حلال پایه Troy
کالاکار
Troythix® A افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > ارگانو واکس پوشش ها > حلال پایه Troy
کالاکار
Ceratix® 8466 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > ارگانو واکس
افزودنی > واکس ها
پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Ceratix® 8463 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > ارگانو واکس
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Ceratix® 8461 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > ارگانو واکس
افزودنی > واکس ها
پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Advitrol® 50 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > ارگانو واکس پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Advitrol® 100 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > ارگانو واکس پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان