نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
پلیمرهای VESTOWAX طراحی شده برای تولید رزین های چسبنده افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Evonik > VESTOWAX
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Deurex® MT 8415 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Pewax® T 85 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
پوشش ها Deurex
آنا شیمی
Pewax® T 90 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
پوشش ها Deurex
آنا شیمی
Vestowax® SH 105 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
افزودنی > واکس ها
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Vestowax® A 616 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Vestowax® A 415 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Vestowax® A 411 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Vestowax® A 227 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Aquacer® 537 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد رطوبت > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Aquacer® 533 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Aquacer® 498 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد رطوبت > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Aquacer® 539 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد رطوبت > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Aquacer® 535 افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد رطوبت > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان