نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tego® Pearl N300 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Pearl N100 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Pearl B S 33 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Pearl B 48 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده Evonik
ایوانیک ایران
Tegin® G 1100 Pellets افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران
Tegin® BL 315 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران
Perlogen® SF 3000V افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده Clariant
شرکت هوپاد
Genapol® TSM افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > شامپوها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Genapol® TS Powder افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده Clariant
شرکت هوپاد
Genapol® PMS افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده Clariant
شرکت هوپاد
Genapol® PGT افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده Clariant
شرکت هوپاد
Genapol® PGS افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده Clariant
شرکت هوپاد
Genapol® PGM افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده Clariant
شرکت هوپاد
Genapol® PGL افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده Clariant
شرکت هوپاد
Genapol® EGDS-VHP افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده Clariant
شرکت هوپاد