نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
فیبر نخدار (ایزوتکس) رزین > فنول فرمالدئیدها عایق الکتریک ایران
ITAMIN M 170 P رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Galstaff MultiResine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
ITAMIN PM 3 رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Galstaff MultiResine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
ITAMIN M 183 رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Galstaff MultiResine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
ITAMIN M 174 رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها Galstaff MultiResine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
ITAMIN BG 145 R رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها Galstaff MultiResine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
ITAMIN BG 143 رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها Galstaff MultiResine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
ITAMIN BG 142 رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها Galstaff MultiResine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
ITAMIN BG 141 رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها Galstaff MultiResine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
ITAMIN BG 140 رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها Galstaff MultiResine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Liaphen B60 رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها > صنعتی بسپار لیا
Liaphen RW-500 رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها
چسب ها
بسپار لیا
IP-500 رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها > صنعتی رزیتان
NPL-002 رزین > فنول فرمالدئیدها چسب ها > پخت حرارتی رزیتان
LPM-002 رزین > فنول فرمالدئیدها پوشش ها > صنعتی رزیتان
صفحه 1 از 2 (28 مورد)