نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مستربچ ضداکسایش - NovinStab-X پلیمر > پلی الفین
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
ADK STAB AO-60 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > تولید الیاف
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری فوم
پلاستیک ها > کستینگ
پلاستیک ها > کلندرینگ
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
ADK STAB AO-60 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها پلاستیک ها ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
ADK STAB AO-50 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > تولید الیاف
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری فوم
پلاستیک ها > کستینگ
پلاستیک ها > کلندرینگ
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Irganox® 1076 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® 1098 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® 1035 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® 1330 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > پخت نوری
چسب ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® 1010 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® 1726 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® 245 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® 3052 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® 3114 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® 565 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox® 1520 L افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > آب پایه
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
صفحه 1 از 2 (26 مورد)