نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
معرفی گریدهای مختلف تاخیر اندازنده شعله پایه فسفر شرکت کلارینت برای استفاده در صنایع پلیمر، رنگ و رزین افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پلاستیک ها
پوشش ها
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
Melapur™ MP افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Melapur™ 200 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Exolit® OP 935 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Exolit® OP 930 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Exolit® OP 1311 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Exolit® OP 1230 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Exolit® AP 740 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر
افزودنی > سیستم های پف کننده
پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Exolit® AP 742 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر
افزودنی > سیستم های پف کننده
پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Exolit® AP 750 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Exolit® AP 462 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Exolit® AP 423 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Exolit® AP 422 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Exolit® AP 420 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی