نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Darocur® MBF افزودنی > آغازگرهای نوری پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Darocur® 1173 افزودنی > آغازگرهای نوری چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پخت نوری
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Darocur® 4265 افزودنی > آغازگرهای نوری پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Darocur® BP افزودنی > آغازگرهای نوری پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
BASF
ب آ اس اف ایران
Darocur® TPO افزودنی > آغازگرهای نوری پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Lucirin® TPO افزودنی > آغازگرهای نوری پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Irgacure® 369 افزودنی > آغازگرهای نوری پوشش ها > مرکب > اسکرین
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Irgacure® 1300 افزودنی > آغازگرهای نوری پوشش ها > مرکب BASF
ب آ اس اف ایران
Irgacure® 651 افزودنی > آغازگرهای نوری چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پخت نوری
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Irgacure® 784 افزودنی > آغازگرهای نوری پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Irgacure® 184 افزودنی > آغازگرهای نوری چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پخت نوری
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Irgacure® 754 افزودنی > آغازگرهای نوری چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پخت نوری
چسب ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Irgacure® 819 افزودنی > آغازگرهای نوری چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پخت نوری
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Lucirin® BAPO افزودنی > آغازگرهای نوری پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Irgacure® 907 افزودنی > آغازگرهای نوری چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پخت نوری
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
صفحه 1 از 2 (23 مورد)