نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
روغن DOP افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پلاستیک ها
پوشش ها
شرکت پاژبهفر ایرانیان
دی اکتیل فتالات Azarcizer 800 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات صنایع شیمیایی آذر رزین
روغن DOP افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پلاستیک ها
پوشش ها
ساینا شیمی بهشت
TOTM افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پلاستیک ها کیان رزین
DINP افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پلاستیک ها کیان رزین
DOP افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها
پوشش ها
کیان رزین
Palatinol® AH افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پوشش ها
چسب ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Palatinol® 911 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پوشش ها
چسب ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Dehysol® 344 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Palatinol® 711P افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Palatinol® C افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Palatinol® IC افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
مونو اتیلن گلایکول گرید الیاف حلال ها > گلایکولی و گلایکول اتر > اتیلن گلایکول
مونومر > دی اُل ها
افزودنی > ضد یخ
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات
پوشش ها
چسب ها
پتروشیمی مارون
کانگورو
Vestinol® 9 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات چسب ها Evonik
ایوانیک ایران
دی اُکتیل فتالات ( DOP ) افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پلاستیک ها بازرگانی کوثر
صفحه 1 از 2 (18 مورد)