نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
روغن DOP افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پلاستیک ها
پوشش ها
شرکت پاژبهفر ایرانیان
دی اکتیل فتالات Azarcizer 800 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات صنایع شیمیایی آذر رزین
روغن DOP افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پلاستیک ها
پوشش ها
ساینا شیمی بهشت
معرفی پایدارکننده ها و نرم کننده های صنعت پی وی سی شرکت آدکا افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
پلاستیک ها ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
Polyglykol® 600 PU افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات
حلال ها > گلایکولی و گلایکول اتر
افزودنی > روان کننده > واکس پلی اتیلنی
پوشش ها
پلاستیک ها > تولید الیاف
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت هوپاد
TOTM افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پلاستیک ها کیان رزین
DINP افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پلاستیک ها کیان رزین
DOA افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پلاستیک ها کیان رزین
DOP افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها
پوشش ها
کیان رزین
Dehysol® LFW101 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Dehysol® DBS افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Dehysol® DOA افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Plastilit 3060 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Palatinol® AH افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پوشش ها
چسب ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Palatinol® 911 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات پوشش ها
چسب ها
BASF
ب آ اس اف ایران
صفحه 1 از 7 (105 مورد)