نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مستربچ براق کننده - NovinBright افزودنی > براق کننده بصری(اپتیکال)
پلیمر > پلی اتیلن
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ ضدالکتریسیته ساکن - NovinStat افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
پلیمر > پلی اتیلن
پلیمر > پلی پروپیلن
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > قالبگیری چرخشی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ لیز کننده - NovinSlip افزودنی > واکس ها > آمیدی
پلیمر > پلی اتیلن > پلی اتيلن سبک خطی
پلیمر > پلی اتیلن
پلیمر > پلی اتیلن > پلی اتیلن سبک
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
گالن 10لیتری کتابی پلیمر > پلی اتیلن کاواک پلاستکار صنعت البرز
LG Chemical HYPERIER IP1104 PA-PE Nanoclay Compound پلیمر > پلی آمید
پلیمر > پلی اتیلن
LG Chem
LG Chemical HYPERIER IP1105 PA-PE Nanoclay Compound پلیمر > پلی آمید
پلیمر > پلی اتیلن
LG Chem
LG Chemical HYPERIER IP1106 PA-PE Nanoclay Compound پلیمر > پلی آمید
پلیمر > پلی اتیلن
LG Chem
LG Chemical HYPERIER IP1207B PA-PE Nanoclay Compound پلیمر > پلی آمید
پلیمر > پلی اتیلن
LG Chem
LG Chemical HYPERIER IP1306B PA-HDPE Nanoclay Compound پلیمر > پلی آمید
پلیمر > پلی اتیلن
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی LG Chem
AM 7255 پلیمر > پلی اتیلن پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی پتروشیمی شازند(اراک)
AM 5010 T3 B پلیمر > پلی اتیلن پلاستیک ها > اکستروژن لوله پتروشیمی شازند(اراک)
AH 4765 پلیمر > پلی اتیلن پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی پتروشیمی شازند(اراک)
AF 7750 M2 پلیمر > پلی اتیلن پلاستیک ها > تولید الیاف پتروشیمی شازند(اراک)
AF 7740 F2 پلیمر > پلی اتیلن پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل پتروشیمی شازند(اراک)
AF 7740 F پلیمر > پلی اتیلن پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > تولید الیاف
پتروشیمی شازند(اراک)
صفحه 1 از 13 (184 مورد)