نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Efka® FL 3772 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Byk® -381 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -S 706 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها Byk
توان
Byk® -394 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > بهبود دهنده سطح > کنترل کننده ی براقیت
پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Byk® -3931P افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > پودری
Byk
توان
Byk® -392 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Byk® -3902 P افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > پودری
Byk
توان
Byk® -3900 P افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > پودری
Byk
توان
Byk® -368 P افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > پودری Byk
توان
Byk® -366 P افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > پودری Byk
توان
Byk® -365 P افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > پودری Byk
توان
Byk® -364 P افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > پودری Byk
توان
Byk® -363 P افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > پودری Byk
توان
Byk® -360 P افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > پودری Byk
توان
Byk® -353 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > پودری
پوشش ها > حلال پایه
Byk
توان