نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Solimide® AC-550 Polyimide Foam پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها Boyd
Solimide® AC-530-MMS-BMS Polyimide Foam پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها Boyd
Rohacell®P 190 Polymethacrylimide (PMI) Rigid Foam Sheet پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
Rohacell®P 170 Polymethacrylimide (PMI) Rigid Foam Sheet پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
Rohacell®110 **Polymethacrylimide (PMI) Rigid Foam Sheet پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
Rohacell® 70 Polymethacrylimide (PMI) Rigid Foam Sheet پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
Rohacell® 51 Polymethacrylimide (PMI) Rigid Foam Sheet پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
Rohacell® 31 Polymethacrylimide (PMI) Rigid Foam Sheet پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
Compimide® 1224L60 Bismaleimide پلیمر > پلی ایمید Evonik
ایوانیک ایران
Compimide® 1206R55 Bismaleimide پلیمر > پلی ایمید Evonik
ایوانیک ایران
Compimide® 353A Bismaleimide پلیمر > پلی ایمید Evonik
ایوانیک ایران
Solimide® AC-530-AIMS Polyimide Foam پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها Boyd
Solimide® TA-301-DODI Polyimide Foam پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها Boyd
Solimide® TA-301 Polyimide Foam پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها Boyd
Solimide® HT-340 Polyimide Foam پلیمر > پلی ایمید پلاستیک ها Boyd
صفحه 1 از 3 (43 مورد)