نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
RESOMER® L 206 S پلیمر > پلی لاکتید پلاستیک ها Evonik
ایوانیک ایران