نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مستربچ کمک فرآیند - NovinAid-FPA پلیمر > پلی الفین
افزودنی > کمک فرآیند
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ ضداکسایش - NovinStab-X پلیمر > پلی الفین
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ فیلرشفاف - NovinFill-ETF افزودنی > پرکننده ها > باریم سولفات
پلیمر > پلی الفین
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
تمیز کننده سیلندر - NovinPurge پلیمر > پلی الفین نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ کربنات کلسیم - NovinFill-ECC پلیمر > پلی الفین
افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ آنتی بلاک - NovinBlock پلیمر > پلی استر
پلیمر > پلی الفین
افزودنی > ضد بلوکه شدن
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
NovinStab-UV پلیمر > پلی الفین
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
NovinForce-HP پلیمر > پلی استایرن
پلیمر > پلی الفین
افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه
پلیمرهای vestoplast طراحی شده برای تولید رزین های چسبنده پلیمر > پلی الفین چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik > VESTOPLAST
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 891 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 888 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 828 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 792 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 751 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 750 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
صفحه 1 از 4 (50 مورد)