نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
پلیمرهای vestoplast طراحی شده برای تولید رزین های چسبنده پلیمر > پلی الفین چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik > VESTOPLAST
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 891 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 888 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 828 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 792 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 751 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 750 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 708 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 704 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 703 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 608 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 520 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 508 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 408 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
VESTOPLAST® 308 Amorphous Polyalphaolefin پلیمر > پلی الفین چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش