نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
دیسپرشن ها رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Covestro
کووسترو ایران
پوشش منسوجات رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها > آب پایه Covestro
کووسترو ایران
Baybond® XP 2569 رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Baybond® XP 2728 رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol 122 رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol 124 رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol XP 2618 رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol® 110 رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol® 140 AQ رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol® DLN رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol® FT 145 رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها > آب پایه Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol® U 241 رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol® U 355 رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها > آب پایه Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol® U 475 رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها > آب پایه Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol® U XP 2239 رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
صفحه 1 از 5 (74 مورد)