نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
همو پلیمر وینیل استات Polytex-519 پلیمر > پلی وینیل استات ها چسب ها صنایع شیمیایی پلیمر ایران
Chemi Vinyl H‌ 100 پلیمر > پلی وینیل استات ها چسب ها صنعتی کیمیدارو
H-104 پلیمر > پلی وینیل استات ها چسب ها آبنیل شیمی
H-101 پلیمر > پلی وینیل استات ها چسب ها آبنیل شیمی
VINNOL® H 40/60 پلیمر > پلی وینیل استات ها
پلیمر > پلی وینیل کلراید
پوشش ها
چسب ها
پوشش ها > مرکب
Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Vinnol H 40/43 پلیمر > پلی وینیل استات ها
پلیمر > پلی وینیل کلراید
پوشش ها
چسب ها
Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
VINNOL® H 15/50 پلیمر > پلی وینیل استات ها
پلیمر > پلی وینیل کلراید
پوشش ها
چسب ها
Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
VINNAPAS® EAF 68 پلیمر > پلی وینیل استات ها چسب ها
پوشش ها > صنعتی
Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
پلیمرهای پودری Elotex و افزودنی های Bermocoll برای ملات های پودری از AkzoNobel پلیمر > پلی وینیل استات ها
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
Akzo Nobel > Bermocoll ، Akzo Nobel > Elotex
پرشیا نجد > شیمی ساختمان
Pioloform® BL 16 پلیمر > پلی وینیل استات ها پوشش ها
چسب ها
Kuraray
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Laroflex MP 45 پلیمر > پلی وینیل استات ها
رزین > پلی وینیل کلراید
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا