نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
متابی سولفیت سدیم افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > عامل سفیدکننده
افزودنی > نگهدارنده
زیست پاک آراد
خشک کن مس افزودنی > بازدارنده
افزودنی > خشک کن
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
افزودنی > نگهدارنده
پوشش ها پترو اکتان ایساتیس
PREVENTOL ® D7 افزودنی > نگهدارنده پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
LANXESS
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
PREVENTOL ® D6 افزودنی > نگهدارنده پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
LANXESS
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Velsan AS افزودنی > نگهدارنده Clariant
شرکت هوپاد
Propylene Phenoxetol® حلال ها > الکلی
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Phenoxetol® حلال ها > الکلی
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Phenonip® XB افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Phenonip® ME افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Phenonip® افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipastat® افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipasol® M Sodium افزودنی > نگهدارنده > پارابن Clariant
شرکت هوپاد
Nipasol® M افزودنی > نگهدارنده > پارابن Clariant
شرکت هوپاد
Nipastat® Sodium افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد
Nipasept® Sodium افزودنی > نگهدارنده > پارابن
افزودنی > نگهدارنده
Clariant
شرکت هوپاد