نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
GinShiCel™ MH افزودنی > تثبیت کننده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > محافظت کننده
چسب ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
Haishen
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Tego® Cosmo LSG افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Cosmo C 100 افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGOSPHERE® VitA افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Stemlastin افزودنی > جوان کننده
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Smooth افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Natural Betaine افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Cistus افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > ضد التهاب
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Arjuna S افزودنی > جوان کننده
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Skinmimics® افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
SK-influx V افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
SK-influx افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Cosmoferm® Mix III افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Ceramide® VI افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Ceramide® IIIB افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران