نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
پلی استایرن GPPS1540B پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
پتروشيمی تبريز
کانگورو
LGEXPOL LGE-121 پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-155SE پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-221 پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-255SE پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-321 پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-325 پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-355SE پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-422 پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-422LD پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-425 پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-425SE پلیمر > پلی استایرن LG Chem
LGEXPOL LGE-455SE پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-522 پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها LG Chem
LGEXPOL LGE-522 LD پلیمر > پلی استایرن پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
LG Chem