نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
CELUS BI SPHERA 35 افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پاک کننده
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
برطرف کردن تخلخل در پوشش ژلی توسط SIPERNAT® 22 LS افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > تثبیت کننده
Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا ، ایوانیک ایران > شوینده، آرایشی و بهداشتی
مواد اولیه چند منظوره برای فرمولاسیون های لوازم آرایشی بهداشتی افزودنی > بازسازی کننده
پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا ، ایوانیک ایران > شوینده، آرایشی و بهداشتی
مدیریت سیلیکا و سیلیکات های سنتزی افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
Tego® Cosmo C 100 افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Skinmimics® افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
SIPERNAT® 500 LS افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
SIPERNAT® 22 LS افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Glucare® S 2% افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Glucare® S افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Ceramide® VI افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Zenvivo™ Protect افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
افزودنی > مرطوب کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Zenvivo™ Aqua افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
افزودنی > مرطوب کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Vitipure™ Sensation افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > عامل سفت کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Vitipure™ Feeling افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > عامل سفت کننده
Clariant
شرکت هوپاد