نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
رزین ترموپلاستیک اکریلیک استایرن -سوبران 420 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها سوبرانکو
رزین اکریلیک سه جزیی -سوبران 1000 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها سوبرانکو
رزین اکریلیک پلی ال -سوبران 931 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
مونومر > پلی ال ها > آکریلیک/ آکریلات پلی ال
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
سوبرانکو
رزین اکریلیک پلی ال -سوبران 927 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
مونومر > پلی ال ها > آکریلیک/ آکریلات پلی ال
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
سوبرانکو
پلکسی گلاس در ملاحظات طراحی موانع صوتی Sound-stop رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن Evonik > PLEXIGLAS
نمایندگی انحصاری پلکسی گلاس ایوانیک آلمان
پلکسی گلاس در صنعت و ایمنی رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن Evonik > PLEXIGLAS
نمایندگی انحصاری پلکسی گلاس ایوانیک آلمان
فرآیند ساخت رنگ و پوشش‌های آب پایه ساختمانی اکریلیک و کوپلیمرهای آن رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها > آب پایه
رزین آلکید AST705– X60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AST704 – X60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AST703 – X50 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AST702 – X60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AST701 – X65 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AST701 – X60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AMT605– W50 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AMT604 – W55 رزین > آلکید > روغن متوسط پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
صفحه 1 از 107 (1594 مورد)