نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
رزین پلی استر اشباع SP-300 رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها > صنعتی روزیتان رزین سپاهان
رزین‏ های پلی‏ استر اشباع رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها > صنعتی پترو پویا رزین
رزین پلی استر اشباع IK 1000X70 رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها > صنعتی ایران کیتون
Bayhydrol® E 155 رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol® E 270 رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Bayhydrol® E 356 رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® 1652 A رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® 1800a رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® 631A 75 رزین > پلی استرها > اشباع Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® 650A 65 رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® 651A 65 رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® 670A 80 رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® R 12A رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® R 221 75 رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Vestagon® EP-R 4030 رزین > پلی استرها > اشباع پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Evonik
ایوانیک ایران > هاردنرهای اپوکسی و پلی یورتان
صفحه 1 از 6 (77 مورد)