نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مروری بر محصولات AEROSIL افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
مروری بر گرته سیلیکای AEROSIL افزودنی > پرکننده ها > آلومینا سیلیکات
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
پوشش ها > مرکب > دیجیتال
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
نانو رزین های TEGO، مورد استفاده در پوشش های پخت نوری به عنوان ضدخش کننده افزودنی > ضد خش کننده پوشش ها > پخت نوری Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
Ceridust 5091 TP افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد سایش کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Jonwax 120 افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > صنعتی BASF
ب آ اس اف ایران
Jonwax 28 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > مرکب > وارنیش BASF
ب آ اس اف ایران
Jonwax 26 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > صنعتی BASF
ب آ اس اف ایران
Jonwax 4 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > صنعتی BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 7315 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > ضد خش کننده
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 7316 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® SL 3035 افزودنی > ضد خش کننده > برپایه ی سلیکون
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 6903 افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 6906 افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® SL 3299 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد سایش کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Aquamat® 208 افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
صفحه 1 از 11 (156 مورد)