نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
رزین آلکید AST705– X60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AST704 – X60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AST703 – X50 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AST702 – X60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AST701 – X65 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید AST701 – X60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی توانگران سپهر فردا جم
رزین آلکید روغن کوتاه NRS 1520X60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی ایران کیتون
رزین آلکید BAS 315 X-60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > حلال پایه بنیان کالا شیمی
رزین آلکید BAS 310 X-65 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
بنیان کالا شیمی
رزین آلکید BAS 310 L X-60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
بنیان کالا شیمی
Alkydal E 41 X رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Alkydal F 251 X رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Alkydal F 26 X رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Alkydal F 300 SN رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Alkydal F 310 SN رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
صفحه 1 از 3 (34 مورد)