نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
رزین آلکید روغن کوتاه NRS 1520X60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > صنعتی ایران کیتون
رزین آلکید BAS 315 X-60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها > حلال پایه بنیان کالا شیمی
رزین آلکید BAS 310 X-65 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
بنیان کالا شیمی
رزین آلکید BAS 310 L X-60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
بنیان کالا شیمی
Alkydal E 41 X رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Alkydal F 251 X رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Alkydal F 26 X رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Alkydal F 300 SN رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Alkydal F 310 SN رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® PL 400/6 55 % X/EA رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
SINTAL 204/60 X رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها Galstaff MultiResine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
P-7919-X-60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها پارس پامچال
دریا تامین تجهیز
P-7310-X-65 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها پارس پامچال
دریا تامین تجهیز
A-2575-X-60 رزین > آلکید > روغن کوتاه
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
پوشش ها پارس پامچال
دریا تامین تجهیز
JSB – SOF302 -X 60 رزین > آلکید > روغن کوتاه پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
جهان شیمی بسپار