نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مروری بر محصولات AEROSIL افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
مروری بر گرته سیلیکای AEROSIL افزودنی > پرکننده ها > آلومینا سیلیکات
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
پوشش ها > مرکب > دیجیتال
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
محصولات سیلیکا شرکت ایوانیک Evonik افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا پلاستیک ها
پوشش ها
چسب ها
کامپوزیت ها
لاستیک ها
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
استفاده از محصولات AEROSIL و SIPERNAT در موادشوینده و پاک کننده های پودری افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
بهبود عملکرد پودرهای آسیاب شده، به کمک گرته سیلیکای AEROSIL و سیلیکای ویژه ی SIPERNAT افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
چسب ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
استفاده از سیلیکاهای ویژه ی SIPERNAT و گرته های سیلیکای AEROSIL به عنوان کمک کننده جریان و آنتی کیکینگ افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
بسته بندی محصولات SIPERNAT دارای ذرات ریز و نرم افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
چسب ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
انواع بسته بندی برای سیلیکاهای رسوب داده شده افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
استفاده از SIPERNAT® 820 A در رنگ های امولسیونی و تزئینی افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
مواد اولیه چند منظوره برای فرمولاسیون های لوازم آرایشی بهداشتی افزودنی > بازسازی کننده
پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا ، ایوانیک ایران > شوینده، آرایشی و بهداشتی
مدیریت سیلیکا و سیلیکات های سنتزی افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
گرته سیلیکا و سیلیکای ویژه برای مواد شوینده و تمیزکردن محصولات افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پودری
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
ترکیبات سیلیکا بهبوددهنده فرآیند آسیاب افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
گرته سیلیکا AEROSIL برای استفاده در ژل کابل ها افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
SIPERNAT@310 افزودنی > بایندر
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
پلاستیک ها
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا