نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Abil® Wax 9840 افزودنی > سیلیکون > آلکیل متیل سیلوکسان
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران
Abil® Wax 9814 افزودنی > سیلیکون > آلکیل متیل سیلوکسان
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران
Abil® Wax 9810 P افزودنی > سیلیکون > آلکیل متیل سیلوکسان
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران
Abil® Wax 2440 افزودنی > سیلیکون > آلکیل متیل سیلوکسان
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران
Abil® T Quat 60 افزودنی > سیلیکون Evonik
ایوانیک ایران
Abil® Care XL 80 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سیلیکون
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
SilCare Silicone™ 41M10 افزودنی > سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone™ 31M60 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone™ 15M30 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone® 41M90 افزودنی > سیلیکون
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone® 41M80 افزودنی > سیلیکون
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone® 41M70 افزودنی > سیلیکون
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone® 41M15 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone® 31M50 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد
SilCare Silicone® 1M71 افزودنی > سیلیکون > مایع سیلیکون Clariant
شرکت هوپاد