نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Efka® SL 3239 افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > پخت نوری BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 140 افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 3886 افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® SL 3035 افزودنی > ضد خش کننده > برپایه ی سلیکون
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران ، کیان رزین
Efka® 3580 افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 3232 افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد سایش کننده
پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 3522 افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® SL 3236 افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Efka® SL 3033 افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد سایش کننده
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Efka® SL 3031 افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Efka® SI 2722 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > صنعتی BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Byk® -330 افزودنی > ضد خش کننده > برپایه ی سلیکون
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -323 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Troysol® S366 افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > حلال پایه کالاکار
Troysol® MS2 افزودنی > ضد خش کننده > برپایه ی سلیکون
افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Troy
کالاکار