نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
رزین های سیلیکونی رزین > سیلیکونی کامپوزیت ها سازه صنعت پژوهش پلیمر
سیلیکون های شرکت واکر Wacker - دنیایی از پتانسیل نامحدود رزین > سیلیکونی پوشش ها
لاستیک ها
Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
مروری بر محصولات TEGO، خدمات و برگه داده های فنی افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
رزین > سیلیکونی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
مروری بر افزودنی های مورد استفاده در پوشش ها افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
رزین > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > AEROSIL ، Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
معرفی محصولات Dynasylan رزین > سیلیکونی > با عامل متوکسی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
Evonik > Dynasylan
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
سیلیکون های گرماپخت (HTV) رزین > سیلیکونی پیشرو مبتکر پیوند
POLYMER 1000 رزین > سیلیکونی لاستیک ها Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
WACKER® POLYMER FD 20 رزین > سیلیکونی لاستیک ها Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
WACKER® POLYMER FD 6 رزین > سیلیکونی لاستیک ها Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
WACKER® CT 601 M رزین > سیلیکونی پوشش ها > مرکب Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
WACKER® CT 5000 M رزین > سیلیکونی پوشش ها > مرکب Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
WACKER® AK 350 رزین > سیلیکونی پوشش ها Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
WACKER® AK 100 رزین > سیلیکونی پوشش ها Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
WACKER® AK 60 000 رزین > سیلیکونی پوشش ها Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
WACKER® AK 50 رزین > سیلیکونی پوشش ها Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
صفحه 1 از 7 (98 مورد)