نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
TEGO® Solve 55 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش ، ایوانیک ایران
Tego® SML 20 افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol IC 20 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® SMO 80 V افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® SMS 60 افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® APM افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Rewomid® DC 212 S افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
REWOPAL® SB Z U افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
Tagat® CH 40 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > حل کننده > مشتقات روغن کرچک
Evonik
ایوانیک ایران
Tagat® CH 60 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tagat® L2 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tagat® O 2 V افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol L 4 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Varonic® APM افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® PC 41 افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران