نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مواد اولیه چند منظوره برای فرمولاسیون های لوازم آرایشی بهداشتی افزودنی > بازسازی کننده
پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا ، ایوانیک ایران > شوینده، آرایشی و بهداشتی
Metasheen® 11-0110 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 11-0310 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 11-1110 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 41-0010 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 41-0110 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 41-0310 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 41-0410 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 41-0710 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 41-1110 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 42-1110 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 42-1120 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 71-0010 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 71-0110 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
Metasheen® 71-0310 پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ایمن سبز
صفحه 1 از 12 (168 مورد)