نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Specifeel NH butter Argan افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
ROELMI Brasca
سازیبا
فیوم اکسید گرانول شده AEROPERL افزودنی > پرکننده ها
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
مروری بر افزودنی های مورد استفاده در پوشش ها افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
رزین > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > AEROSIL ، Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
انواع بسته بندی برای سیلیکاهای رسوب داده شده افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
استفاده از SIPERNAT® 820 A در رنگ های امولسیونی و تزئینی افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
انواع بسته بندی برای محصولات AEROSIL و AEROXIDE افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
سیلیکاهای سنتزی و بارهای الکترواستاتیک افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
مدیریت سیلیکا و سیلیکات های سنتزی افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
افزودنی های ترکننده و بهبود دهنده سطح BASF افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ترکننده
پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
پرشیا نجد
Efka® WE 3050 افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
افزودنی های شیمیایی افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
BASF > Efka
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
SS-SIL 355W افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > نگهدارنده ی رطوبت
پوشش ها > مرکب کیان رزین
Baysilone 3451 افزودنی > بهبود دهنده سطح پوشش ها کیان رزین
Baysilone OL 17 افزودنی > بهبود دهنده سطح پوشش ها کیان رزین
BYKETOL-SPECIAL افزودنی > بهبود دهنده سطح پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Byk
توان ، کیان رزین
صفحه 1 از 14 (204 مورد)