نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
پخش کننده های ZETASPERSE و دیگر افزودنی ها برای پراکندگی آبی افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
Copolymer PF 10 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه اصفهان کوپلیمر
Genamin® CC 100 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hydropalat® 7003 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Dispex® G40 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Dispex® HDN افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 4800 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® FA 4642 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® PA 4400 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® PA 4450 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Dispex® Ultra PA 4510 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Texaphor® 3073 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 1101 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 4550 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Hydropalat® 1706 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه BASF
پرشیا نجد