نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
افزودنی های ویژه TEGO و اطلاعات قانونی برای تماس آن ها با موادغذایی افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
افزودنی برای مرکب ها و هنرهای گرافیکی افزودنی > ترکننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
افزودنی ها برای پوشش ها، مرکب ها و چسب ها افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
پوشش ها > پودری
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
Copolymer PF 10 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه اصفهان کوپلیمر
Defoamer G 2 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
اصفهان کوپلیمر
PPG 500 افزودنی > سورفکتانت پوشش ها > مرکب اصفهان کوپلیمر
LAE 2 افزودنی > سورفکتانت اصفهان کوپلیمر
سورفکتانت‌های مناسب برای تولید رزین‌های پایه آب امولسیونی افزودنی > سورفکتانت پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد > Industrial Care
خاصیت پاک کنندگی ماده فعال سطحی Glucamide (GlucoTain) در مقایسه با سورفکتانت‌های غیریونیAlkyl Glucoside(APG) در محصولات بهداشتی افزودنی > سورفکتانت Clariant
شرکت هوپاد > Consumer Care
خاصیت قوام دهندگی GlucoTain در مقایسه با سورفکتانت‌های غیریونی Alkyl Glucoside(APG) در محصولات بهداشتی افزودنی > سورفکتانت Clariant
شرکت هوپاد > Consumer Care
محصولات شرکت CLARIANT سوئیس در بخش مواد شوینده و پاک‌کننده خانگی افزودنی > سورفکتانت Clariant
شرکت هوپاد > Consumer Care > Home & Institutional Care
GlucoTain نسل جدیدی از سورفکتانت‌های ملایم افزودنی > سورفکتانت Clariant
شرکت هوپاد > Consumer Care > Home & Institutional Care
HOSTAPUR® SAS 93 افزودنی > سورفکتانت weylchem
شرکت هوپاد
Trycol® 7000 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > ترکننده
افزودنی > سورفکتانت
پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Disponil FES 77 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران