نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
پلیمرهای POLYVEST طراحی شده برای تولید رزین های چسبنده پلیمر > الاستومرهای سنتزی > پلی بوتادین رابر چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب
Evonik > POLYVEST
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Evonik Corporation Vestamid® E62-S3 Heat & Light Stabilized Nylon 12/PEBA Elastomer for Fiber Optic Jacketing پلیمر > الاستومرهای سنتزی
پلیمر > پلی آمید
پلاستیک ها Evonik
ایوانیک ایران
Synthetic Resin TC پلیمر > الاستومرهای سنتزی چسب ها Evonik
ایوانیک ایران
Synthetic Resin CA پلیمر > الاستومرهای سنتزی چسب ها Evonik
ایوانیک ایران
Synthetic Resin AP پلیمر > الاستومرهای سنتزی
پلیمر > پلی وینیل کلراید
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران
Oppanol B10 پلیمر > الاستومرهای سنتزی چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
پرشیا نجد
Vestoran® RD 5114 EPDM Rubber/Plastic Composite پلیمر > الاستومرهای سنتزی پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
Vestoran® RD 5010 NR/SBR Rubber/Plastic Composite پلیمر > الاستومرهای سنتزی > استایرن بوتادین رابر
پلیمر > الاستومرهای طبیعی
پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
Vestoran® RD 3731 XNBR Rubber/Plastic Composite پلیمر > الاستومرهای سنتزی پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
Vestoran® RD 3530 SBR Rubber/Plastic Composite پلیمر > الاستومرهای سنتزی > استایرن بوتادین رابر پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
VESTAMID® E E58-S4 پلیمر > الاستومرهای سنتزی
پلیمر > پلی آمید
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
Evonik
ایوانیک ایران
Vestamid® EX9200 Heat & Light Stabilized Nylon 12/PEBA Elastomer پلیمر > الاستومرهای سنتزی
پلیمر > پلی آمید
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
Evonik
ایوانیک ایران
VESTAMID® EX9350 پلیمر > الاستومرهای سنتزی
پلیمر > پلی آمید
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
Evonik
ایوانیک ایران
Vestamid®/Trogamid® RD 5080 HNBR Rubber/Plastic Composite پلیمر > الاستومرهای سنتزی پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
Vestamid®/Trogamid® RD 3367 FKM Rubber/Plastic Composite پلیمر > الاستومرهای سنتزی پلاستیک ها
کامپوزیت ها
Evonik
ایوانیک ایران
صفحه 1 از 3 (35 مورد)