نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Deurex® MXS 3815 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MX 9720 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MX 9718 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها Deurex
آنا شیمی
Deurex® MX 2919 افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها Deurex
آنا شیمی
Deurex® MV 0330 افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MTZ 9435 افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MTZ 9335 افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MT 8520 افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MT 8415 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MPF 2520 D افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MP 2180 افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > روان کننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MP 2150 افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > روان کننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MP 2140 افزودنی > واکس ها > پلی پروپیلنی
افزودنی > روان کننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7050 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
پوشش ها > پودری
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7080 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
پوشش ها > پودری
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی