نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
پلی استر براق ایستاده 1910 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع پوشش ها صنایع رنگسازی دیاکو پارس
پلی استر غیراشباع ایزوفتالیک UP-801 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع کامپوزیت ها > رشته پیچی
کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی
روزیتان رزین سپاهان
رزین پلی استر RS-1010 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع راستین رزین باهر
رزین پلی استر RS-2500 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع پوشش ها > صنعتی راستین رزین باهر
رزین پلی استر RS-2600 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع پوشش ها > صنعتی راستین رزین باهر
رزین پلی‏ استر غیراشباع رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع کامپوزیت ها > پالتروژن
کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی
پترو پویا رزین
حضور شرکت بنیان کالا شیمی در نمایشگاه کامپوزیت 2017 روسیه رزین > آلکید
افزودنی > خشک کن
رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع
کامپوزیت ها > آمیزه های قالبگیری
کامپوزیت ها > پالتروژن
پوشش ها > حلال پایه
کامپوزیت ها > رشته پیچی
پوشش ها > صنعتی
کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی
پوشش ها > مرکب
بنیان کالا شیمی
معرفی شرکت بنیان کالا شیمی رزین > آلکید
افزودنی > خشک کن
رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع
کامپوزیت ها > آمیزه های قالبگیری
کامپوزیت ها > پالتروژن
پوشش ها > حلال پایه
کامپوزیت ها > رشته پیچی
پوشش ها > صنعتی
کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی
پوشش ها > مرکب
بنیان کالا شیمی
رزین پلی استر غیر اشباع BUP 690 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی بنیان کالا شیمی
رزین پلی استر غیر اشباع BUP 665 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع کامپوزیت ها > آمیزه های قالبگیری
کامپوزیت ها > پالتروژن
کامپوزیت ها > رشته پیچی
بنیان کالا شیمی
رزین پلی استر غیر اشباع BUP 660 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع کامپوزیت ها > آمیزه های قالبگیری
کامپوزیت ها > پالتروژن
کامپوزیت ها > رشته پیچی
بنیان کالا شیمی
رزین پلی استر غیر اشباع BUP 640 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع کامپوزیت ها > آمیزه های قالبگیری بنیان کالا شیمی
رزین پلی استر غیر اشباع BUP 631 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع کامپوزیت ها > پالتروژن
کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی
بنیان کالا شیمی
رزین پلی استر غیر اشباع BUP 630 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع کامپوزیت ها > پالتروژن
کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی
بنیان کالا شیمی
رزین پلی استر غیر اشباع BUP 625 رزین > پلی استرها > رزین پلی استر غیر اشباع کامپوزیت ها > آمیزه های قالبگیری بنیان کالا شیمی > پلی استر ها
صفحه 1 از 5 (74 مورد)