نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
SU 560 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 550A مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 550 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 7206 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها
پوشش ها > مرکب
SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 720 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها
پوشش ها > مرکب
SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 710 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها
پوشش ها > مرکب
SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 704 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 594 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 588 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 584 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 580 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها
چسب ها
SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 571 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 574B مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها
پوشش ها > مرکب
SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 574 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها
پوشش ها > مرکب
SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
SU 570 مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی > یورتان (مت)اکریلات پوشش ها
پوشش ها > مرکب
SOLTECH LTD
کیمیا اکسیر آریسا
صفحه 1 از 3 (35 مورد)